Header image  
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 

Мета і завдання кафедри фізичного виховання та спорту

Мета дисциплiни “Фiзичне виховання” у вищому закладi освiти- послiдовне формування фiзичної культури особистостi фахiвця вiдповiдного рiвня освiти (“бакалавр”,”Спецiалiст”,”магiстр”).
Головним критерiєм ефективностi фiзичного виховання випускника вищого навчального закладу є:

 1. Знання i дотримання основ здорового способу життя;
 2. Знання основ органiзацiї i методики найбiльш ефективних видiв i форм рацiональної рухової дiяльностi й умiння застосовувати їх на практицi у своїй фiзичнiй активностi;
 3. Знання основ методики оздоровлення i фiзичного удосконалення традицiйними i нетрадицiйними засобами i методами фiзичної культури;
 4. Знання основ професiйно-прикладної фiзичної пiдготовки й умiння застосувати їх на практицi;
 5. Знання основ фiзичного виховання рiзних верств населення;
 6. Стiйка навичка до щоденних занять фiзичними вправами у рiзноманiтних рацiональних формах;
 7. Систематичне фiзичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованiстю;
 8. Виконання вiдомчих нормативiв професiйно-прикладної психiчної пiдготовленостi;
 9. Проiнформованiсть про всi головнi цiнностi фiзичної культури i спорту;

Для досягнення мети фiзичного виховання студентiв передбачається комплексне вирiшення наступних задач:

 • формування розумiння ролi фiзичної культури в розвитку особистостi i пiдготуванню її до професiйної дiяльностi, мотивацiйно-цiннiсного ставлення до фiзичної культури, установлення на здоровий спосiб життя, фiзичне вдосконалення i самовиховання, потреби в регулярних заннятях фiзичними вправами i спортом;
 • формування системи знань з фiзичної культури та здорового способу життя, необхiдних у процесi життедiяльностi, навчання, роботi, сiмейному фiзичному вихованнi;
 • змiцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню i всебiчному розвитку органiзму, профiлактика захворювань, забезпечення високого рiвня фiзичного стану, працездатностi на протязi встього перiоду навчання;
 • оволодiння системою практичних умiнь i навичок занять головними видами i формами рацiональної фiзкультурної дiяльностi, забезпечення, зберiгання i змiцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психiчних можливостей, якостей i властивостей особистостi;
 • набуття фонду рухомих умiнь i навичок, забезпечення загальної професiйно-прикладної фiзичної пiдготовленостi, що визначають психофiчну готовність випускникiв вищого закладу освiти до життєдiяльностi й обраної професiї;
 • придбання досвiду творчого використання фiзкультурно-оздоровчої i спортивної дiяльностi для досягнення особистих i професiйних цiлей;
 • здатностi до виконання державних або вiдомчих тестiв i нормативiв на рiвнi вимог освiтньо-квалiфiкацiйних характеристик та освiтньо-професiйних програм вiдповiдного спецiалiста.

 


 

Матеріально-технічна база кафедри